تکالیف دادگاه پس از وصول کیفرخواست در قبال متهم بازداشت شده در مرحله ی دادسرا

 دکتر علی افراسیابی[1]

چکیده

در این مقاله تلاش می شود، به این سؤال پاسخ داده شود که پس از وصول پرونده از دادسرا و ملاحظه بازداشت متهم به دلیل صدور « قرار بازداشت موقت» یا «قرار منتهی به بازداشت»، دادگاه با چه تکلیف قانونی مواجه است؟ پاسخ به این سؤال از آنجا اهمیت می یابد که در مقررات مواد 241 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از عنوان بازپرس استفاده شده و برخی دادگاهها خود را با تکلیف معیّن در این مواد مواجه نمی بینند، مقررات ماده 246 نیز به گونه ای نگارش شده که برخی دادگاهها بیان می کنند، این مقررات ناظر به مواردی است که پرونده در دادگاه مطرح می شود و دادگاه بدواً قرار تأمین صادر می کند و به این ترتیب برخی دادگاهها از ارسال اعتراض وکیل به بازداشت متهم به دادگاه تجدیدنظر استان اجتناب می کنند.

یافته های تحقیق حاکی از این است که مقررات مواد 241 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای دادگاهها نیز الزام آور است و متهم یا وکیل وی در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر در این مواد توسط دادگاه بر اساس مقررات ماده 246 حق اعتراض به وضعیت بازداشت متهم در دادگاه تجدیدنظر استان را دارند.

واژگان کلیدی: قرار تأمین منتهی به بازداشت، قرار تأمین بازداشت موقت، اعتراض به قرار تأمین.

[1].استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانali.afrasiabiazer@yahoo.com))

چکیده مقاله دکتر علی افراسیابی