شعبه اول دادگاه انتظامی

 

رئیس شعبه
دادرس شعبه

شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

رییس شعبه  
دادرس شعبه

دادسرای انتظامی

 

دادستان انتظامی کانون
دادیار شعبه اول و معاون دادستان
دادیار شعبه دوم
دادیار شعبه سوم
دادیار شعبه چهارم

علی البدل

 

دادرس علی البدل دادگاه انتظامی
Scroll to top